การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน

Displaying 1-8 of 1 result.
No.ชื่อ-สกุลหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ประเภทการนำเสนอ
 
1นายสมมาตร์ เนียมนิลโรงเรียนนายเรือบรรยาย 
2นางสาวภาวิดา ประสพสุขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยาย 
3นางสาวตติยาภรณ์ แซ่คูมหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรยาย 
4ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตบรรยาย 
5นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยาย 
6นายอลงกต อินทรชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โปสเตอร์ 
7นางสาวปุณทริกา จุ้ยใจตรงมหาวิทยาลัยมหาสารคามโปสเตอร์ 
8นางสาวกัญญาณัฐ แสงคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโปสเตอร์