การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบนำเสนอผลงาน

Displaying 1-8 of 1 result.
No.ชื่อ-สกุลหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ประเภทการนำเสนอ
 
1นายสมมาตร์ เนียมนิลโรงเรียนนายเรือบรรยาย 
2นางสาวภาวิดา ประสพสุขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยาย 
3นายอลงกต อินทรชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โปสเตอร์ 
4นางสาวปุณทริกา จุ้ยใจตรงมหาวิทยาลัยมหาสารคามโปสเตอร์ 
5นางสาวตติยาภรณ์ แซ่คูมหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรยาย 
6นางสาวกัญญาณัฐ แสงคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโปสเตอร์ 
7ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตบรรยาย 
8นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยาย