การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบไม่เสนอผลงาน

Displaying 1-32 of 1 result.
No.ชื่อ-สกุลหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
 
1นางสาวไพรินทร์ เพ็ญประไพกรมประมง
2นายธัชนนท์ ศิณโสมหาวิทยาลัสงขลานครินทร์
3นางสาวเบญจวรรณ นาหกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4ดร.อุเทน จันละบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5ดร.เอกพจน์ ศรีฟ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7นางสาวเจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8นางสาวกฤษสลินณ์ ทรัพย์อมรพันธุ์ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง
9นางสาวปภัสวรรณ สุนทรเกตุศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง
10นายธนพล กุมภิโรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันพืชธุ์
11นายนพสืทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์อิสระ
12นายภวัต แซ่โง้วประชาชน
13นางสาวคอนนี่ เชียง3C Environmental Solutions
14นางสาวกาญจนา โมธินามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15นางสาวสุดารัตน์ สมเรืองธรรมศาสตร์
16นายนิติ พานิชเกษมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17นางสาวอิงค์กมนพัชร ไหมจุ้ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
18นางสาวนริศรา คล้ายหิรัญธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
19นายวัชระ วิปัสสามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20ดร.นลินี ทองแถมนักวิชาการอิสระ
21นางสาวเกตุนารินทร์ ปั้นเพ็งธรรมศาสตร์
22นายเปรมณัช ขุนปักษีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23นายกฤษดากร เหมเวชกรมประมง
24นางสาวอรณี จงกลแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
25นายภัทร กิตติอุดมสุขศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
26นายพงษ์วิทิต จือเหลียงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
27นางสาวเทพสุดา ลอยจิ้วโรงแรมบันยันทรี สมุย
28นายวิศรุต วิจิตรวิริยะกุลบริษัทเอกชน
29นางสาวตติยาภรณ์ แซ่คูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30นายเจนณรงค์ ประหยัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
31สัตวแพทย์หญิงชุติมน สิงหะการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
32นายอนุวัฒน์ ช่วยเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี