การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

หัวข้อการนำเสนอ

1.  ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา Microbiology, Molecular Ecology, Endangered Animals

2.  สมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา การสำรวจระยะไกล ภูมิสารสนเทศ, Climate Change, Biogeochemistry, Marine Geology, Sedimentology, Modeling, Acidification, Hypoxia,  Coastal and Estuarine Processes 

3.  เทคโนโลยีทางทะเล ประมง การเพาะเลี้ยง เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทะเล

4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่คุ้มครองทางทะเล ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ในมิติด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม โลจิสติกส์ พาณิชยนาวี กฎหมายทางทะเล) Education, Outreach, Policy, Ocean Governance, Blue Economy, Citizen Science, SDGs