การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

การเตรียมโปสเตอร์

รายละเอียดการนำเสนอ Poster Presentation

กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด A0 (กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร) จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง

รายละเอียดการนำเสนอแบบโปสเตอร์

  1. ตราสัญลักษณ์การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 7 มุมซ้ายบน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 cm x 10 cm

  2. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  3. ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด

  4. บทคัดย่อ

  5. หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์การวิจัย

  6. วิธีวิจัย

  7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

  8. บทสรุป

  9. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

  10. เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในโปสเตอร์)